NIEUWSBERICHT

Terug naar nieuwsoverzicht

20-03-2024

Interview met Heidi Obispo, coördinator van het cluster Stelsel, Beleid en Parlementair bij het Nationaal Crisiscentrum van de NCTV

Interview met Heidi Obispo, coördinator van het cluster Stelsel, Beleid en Parlementair bij het Nationaal Crisiscentrum van de NCTV, ministerie van Justitie en Veiligheid

Welke functies heb je vervuld en wat doe je nu?

Na mijn afstuderen – inmiddels 25 jaar geleden – heb ik de eerste 10 jaar als jurist gewerkt bij een gemeente, het kantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken en de rechtbank Utrecht bij de sector bestuursrecht. Deze ervaring gaf mij een mooie basis om een stap te maken richting de rijksoverheid. Nieuwsgierig naar andere, ook minder juridische, werkzaamheden, werd ik beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en later het ministerie van justitie en veiligheid. Deze overstap bleek een schot in de roos. Sinds 2008 vervul ik diverse adviserende, coördinerende en leidinggevende functies in het veiligheidsdomein bij de directie Veiligheid en Bestuur, de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden, de directie Wetgeving en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hoewel de ene functie wat meer juridisch georiënteerd is dan de ander, zijn mijn juridische kennis en ervaring steeds van pas gekomen.

Zo lag het accent van mijn werkzaamheden bij de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden op advisering van de minister van JenV over politiek-bestuurlijke, juridische, maatschappelijke en publicitaire gevoeligheden van gevoelige strafzaken die het Openbaar Ministerie de minister meldt door middel van ambtsberichten, en op de behandeling van (grote) incidenten (onder meer de treinkaping bij de Punt en de zaak Bart van U. waarnaar de commissie Hoekstra onderzoek deed) inclusief de bijbehorende parlementaire processen. Een enerverende periode waarin ik mijn politiek bestuurlijke sensitiviteit razendsnel heb kunnen ontwikkelen.

Deze ervaring kwam uiteraard ook goed van pas in mijn rol als juridisch coördinator (en de vaste vervanger van de parlementaire coördinator) van het inhoudelijk ondersteuningsteam Covid-19 bij de NCTV, waar ik begin december 2020 startte. Met dit team werden – in afstemming met de verschillende departementen en andere partners - de maatregelen tegen het virus voorbereid, de besluitvorming mogelijk gemaakt, en door het juridische team de bijbehorende juridische werkzaamheden verricht. Denk dan aan advisering en afstemming over de (planning van) de maatregelenpakketten, advisering over de wetgeving in voorbereiding, alle tijdelijke regelingen onder de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19, de diverse rechtszaken, overleggen en debatten. Vaak onder grote druk en ‘s avonds laat of in het weekend. Een voor eenieder, en zeker voor een jurist uitdagende en interessante periode. 

Waaruit bestaan jouw dagelijkse werkzaamheden?

Sinds kort ben ik coördinator van het cluster Stelsel, Beleid en Parlementair bij het Nationaal Crisiscentrum (NCC) bij de NCTV. Het NCC is verantwoordelijk voor de nationale crisisstructuur. Is er sprake van een nationale crisis, dan maakt het NCC crisisbesluitvorming mogelijk. Hier staan we het hele jaar 24/7 voor klaar en hier bereiden we ons samen met partners zo goed mogelijk op voor. De afgelopen jaren is en wordt  met de crisispartners hard gewerkt aan de versterking van ons stelsel van crisisbeheersing met als doel één landelijk stelsel voor crisisbeheersing met een bijbehorend vernieuwd wettelijk kader. Daarbij worden uiteraard de lessen en verbeterpunten meegenomen die uit de crises die we afgelopen jaren van dichtbij hebben meegemaakt zijn gekomen. Het werk op het vlak van crisisbeheersing vraagt in elk geval dat je stressbestendig bent, snel en slagvaardig kan handelen en goed  kan verbinden.

Meer concreet heb ik de afgelopen weken gewerkt aan de afronding van de kabinetsreactie op het derde deelrapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid aanpak Corona dat binnenkort aan de Tweede Kamer verstuurd zal worden, de voorbereiding van onze minister op het commissiedebat Nationale Veiligheid, Crisisbeheersing en Brandweerzorg dat binnenkort gepland staat en heb ik een start gemaakt met de voorbereidingen voor de parlementaire enquête Corona die op korte termijn een doorstart maakt.

Welke tip wil je rijk juristen meegeven?

Ik zou iedereen aanraden om als jurist bij het Rijk binnen de rijksoverheid zo nu en dan van afdeling, directie of departement te wisselen en ook eens een andere rol, bijvoorbeeld die van (beleid)adviseur, te pakken. Daarmee ontwikkel je je ook als jurist!

 

© JuristenRijk